PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Įstatai

 

Pilaitės bendruomenės įstatai ir stojimo į šią bendruomenę anketa

 

PILAITĖS BENDRUOMENĖS ĮSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1.1. Pilaitės bendruomenė (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Vilniaus miesto Pilaitės rajono gyvenamojoje vietovėje, vienijanti Pilaitės ir jos apylinkių piliečius.
1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas.
1.4. Bendruomenės buveinė yra: I. Kanto al. 19 - 15, LT-2003 Vilnius.

 

II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAI
2.1. Bendruomenės tikslai:
2.1.1. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, skatinti savivaldos plėtrą;
2.1.2. atstovauti Pilaitės bendruomenę vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;
2.1.3. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;
2.1.4. ugdyti Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdžio veiklai;
2.1.5. kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką;
2.1.6. puoselėti Bendruomenės dvasines vertybes;
2.2. Siekdama savo tikslų Bendruomenė:
2.2.1 buria Bendruomenės narius bendrai veiklai;
2.2.2.organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais;
2.2.3.bendradarbiauja su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;
2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos šviesuoliais;
2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose;
2.2.6. rūpinasi Pilaitės ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;
2.2.7. paremia projektus, gerinančius Pilaitės gyventojų gerbūvį;
2.2.8. gina bendruomenės narių teises;
2.2.9. garsina Pilaitę, kuria Pilaitės vystymosi viziją;
2.2.10.vykdo kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Pilaitėje bei jos apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir užsiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.
3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai. 
3.3. Garbes nariu gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai ypač nusipelnę
Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.
3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:
3.4.1. dalyvauti Bendruomenės veikloje, Bendruomenės Valdybos posėdžiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;
3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;
3.4.3. teikti pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;
3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;
3.4.5. savo noru atsisakyti narystės Bendruomenėje.
3.5. Bendruomenės narių pareigos:
3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų;
3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;
3.5.3. mokėti nario mokestį.
3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:
3.6. l. savanoriškas atsisakymas;
3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;
3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės dėl:
3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, pažeidimų;
3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei užsienyje.
3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės priima Bendruomenes Valdyba.
Suinteresuotas narys gali apskųsti Valdybos sprendimą Bendruomenės visuotiniam susirinkimui. Susirinkimas gali atstatyti narystę Bendruomenėje.

 

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA
4.1. Aukščiausias Bendruomenės organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdymo organas - Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba).
4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės organas, sprendžiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.
4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:
4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus;
4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 1 metų kadencijai renka Pirmininką;
4.3.3. nustato Valdybos narių skaičių, 1 metų kadencijai renka Valdybos narius;
4.3.4. renka Revizijos komisiją;
4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;
4.3.6. sprendžia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;
4.3.7. tvirtina metų veiklos programą;
4.3.8. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;
4.3.9. sprendžia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.
4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus, Susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką nustato Valdyba.
4.5. Susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų dauguma. Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.
4.6. Tarp Susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba.
4.7. Bendruomenės Valdyba:
4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;
4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Iždininką;
4.7.3. tvirtina Darbo grupių vadovus, koordinuojančius atskiras Bendruomenės veiklos sritis;
4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;
4.7.5. vykdo Susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;
4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;
4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.
4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.
4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.
4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabdžius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė,
sudaryta iš ne mažiau kaip 1/5 Bendruomenės narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.
4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.
4.11. Pirmininkas:
4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir prižiūri jų vykdymą;
4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;
4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

 

V. VEIKLOS KONTROLĖ
5.1. Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.
5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami Susirinkimo 2 metų kadencijai.
5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos darbo reglamentu.
5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

 

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS
6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. Už savo prievoles atsako visu savo turtu.
6.2. Bendruomenės turtą sudaro:
6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;
6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotus (paaukotos) lėšos;
6.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;
6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;
6.2.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
6.3. Bendruomenė lėšas naudoja ūkinėms organizacinėms išlaidoms.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS
7.1.Bendruomenė veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos panaudojamos pagal visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Pilaitės bendruomenės steigiamajame susirinkime 2002 m. birželio mėn. 13 d.

Pilaitės bendruomenės pirmininkas: Janina Gadliauskienė

 

DĖMESIO!


NORINTIEMS TAPTI PILAITSBENDRUOMENĖS NARIU, ŽEMIAU ESANČIUS DUOMENIS REIKĖTŲ PERSIKOPIJUOTI Į ATSKIRĄ DOKUMENTĄ IR PASIŲSTI ŠIUO ADRESU: pilaites.bendruomene@gmail.com 

 

 

 

Parengė Angelė Šarlauskienė